Stadgar

Stadgar för Svenska Dvärghundklubben (SDHK)

 • Antagna 2017-03-04
 • Fastställda 2017-01-16
 • Gällande från 2017-03-04

Inledning

Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningarna länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar, ungdomsklubb och genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar, i fortsättningen benämnda medlemsorganisationer.

Svenska Dvärghundklubben ingår som specialklubb i SKK och ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den eller de i specialklubben ingående raserna och uppgifterna.

Specialklubbens verksamhet omfattar de raser för vilka delegering från SKKs Centralstyrelse erhållits i samråd med specialklubben.

Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade regler och riktlinjer.

I den mån stadgar för specialklubben strider mot SKKs stadgar gäller stadgar för SKK.

§ 1 Mål

För Svenska Dvärghundklubben, nedan benämnd klubben, gäller det för SKKs medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att:

 • Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.
 • Bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser.
 • Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
 • Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet.
 • Skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

§ 2 Verksamhet

För att nå det uppsatta målet ska klubben:

 1. Informera och sprida kunskap om SKK och Svenska Dvärghundklubben – dess mål, organisation och arbetsformer.
 2. Informera om till klubben hörande raser och deras användningsområden.
 3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer.
 4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens raser inom och utom landet.
 5. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.
 6. Anordna prov och utställningar eller tävlingar i enighet med SKKs bestämmelser.
 7. Stödja och medverka i SKKs forskningsarbete.
 8. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

§ 3 Medlemskap

Enskild person som anslutit sig till en av SDHKs anslutna rasklubbar är automatiskt medlem i SDHK. (gemensamt medlemskap) Beslutet om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK-Centralstyrelse.

Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom.  Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottar hundar till inackordering, dressyr eller trimning ska särskilt följa SKKs regler i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till Kennelfullmäktige.

Fullmäktige kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.

Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur klubben, inte inom föreskriven tid betalar sin medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med stadgar för SKK. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.

§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek, till SDHK, beslutas av ordinarie fullmäktigemöte. Om flera personer i samma familjehushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av fullmäktigemötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.

§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar:

För delegater till fullmäktige: från det fullmäktigemöte till vilket delegaten valts, till nästa ordinarie fullmäktigemöte

För andra personer som väljs enligt stadgarna: från det fullmäktigemöte, vid vilket valet skett, till och med nästa fullmäktigemöte eller till och med det fullmäktigemöte som mandatperioden avser.

Delegat, vars medlemskap upphört i den medlemsorganisation som utsett vederbörande, kan inte stå kvar som delegat för denna.

§ 6 Organisation

Klubbens högsta beslutande organ är fullmäktigemötet. Dess verkställande och förvaltande organ är klubbstyrelsen, i dessa stadgar benämnd styrelsen. Klubbens verksamhet handhas även av rasklubbar, vilkas verksamhet regleras av särskilda stadgar, fastställda av specialklubben.

För bildande av rasklubbar krävs godkännande av SDHKs styrelse.

§ 7 Fullmäktige

Moment 1 Fullmäktigemöte, ordinarie och extra

Ordinarie fullmäktigemöte ska hållas varje år före mars månads utgång.

Kallelse ska utfärdas av styrelsen och skriftligen eller via e-post delges rasklubbar och delegater senast tre veckor före fullmäktigemötet. Till kallelsen ska bifogas förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, valberedningens förslag samt handlingar i de ärenden som ska behandlas på fullmäktigemötet.

Extra fullmäktigemöte ska hållas om revisorerna eller minst 1/3 av fullmäktigedelegaterna så yrkar. Styrelsen kan också kalla till extra fullmäktigemöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl finns. Yrkande om extra fullmäktigemöte ska vara skriftligt och ställas till styrelsen samt innehålla uppgift om det ärende eller de ärenden som ska tas upp till behandling samt skäl till yrkandet. Extra fullmäktigemöte ska hållas inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom till styrelsen.

Kallelse till extra fullmäktigemöte ska senast tre veckor före mötet skickas per post eller e-post till varje rasklubb och till varje delegat som finns anmäld hos styrelsen. Med kallelsen bifogas de handlingar i det ärende eller de ärenden som ska behandlas. Tid och plats för fullmäktigemöte bestäms av styrelsen.

Moment 2 Fullmäktigedelegater

Fullmäktigedelegater utses av rasklubbarna.

Härvid ska följande gälla:

 1. Ansluten rasklubb utser en delegat jämte suppleant till och med 400 medlemmar därefter en delegat jämte suppleant för varje påbörjat 200-tal medlemmar per 31 december året före fullmäktige. Dock får rasklubb representeras av höst fyra delegater. Delegat eller suppleant får representera endast en rasklubb.
 2. Rasklubb ska senast sex veckor före ordinarie fullmäktige anmäla namn och e-postadress på vald SDHK-delegat. Anmälan av suppleant till SDHK kan ske senast före fullmäktigemötets öppnande.

Valbar till fullmäktigedelegat är medlem som under året fyller 16 år och som inte har fullmäktigemötets uppdrag som ledamot eller suppleant i styrelsen, inte heller som klubbens revisor eller revisorssuppleant.

Mandatperioden för en delegat och en suppleant löper från och med ett fullmäktigemöte fram till nästa fullmäktigemöte.

Om en suppleant ersätter en ordinarie delegat under mandatperioden ska det anmälas till SDHKs styrelse.

Moment 3 Dagordning

Fullmäktigemöte öppnas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av den som styrelsen utsett. Fullmäktigemöte avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av fullmäktigemötets ordförande.

Vid ordinarie fullmäktigemöte ska följande ärenden förekomma:

 1. Justering av röstlängd.
 2. Val av ordförande för fullmäktigemötet.
 3. Styrelsens anmälan om protokoll­förare vid mötet.
 4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 mom. 6.
 6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
  B) Styrelsens förslag till rambudget
  C) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
 13. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och antalet suppleanter samt val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8, i stadgarna, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
 14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
 15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15.
 17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av rasklubb anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast sex veckor före det ordinarie fullmäktige hålls. Till ärendet ska styrelsen för behandling på fullmäktige avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

  Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Moment 4 Röstning

Rösträtt har endast fullmäktigedelegat. Röstning med fullmakt får inte ske.

Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon delegat begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon delegat så yrkar och om fullmäktigemötet så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärende där röstning sker öppet gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är delegat. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet, vid röstning med slutna sedlar, blir lika avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation mot fullmäktiges beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna reservationen ska lämnas till mötesordförande och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

Moment 5 Skriftlig omröstning

Ärende, som enligt stadgarna ska läggas fram till fullmäktige för behandling och beslut men som av styrelsen bedöms som brådskande, kan avgöras genom skriftlig omröstning utan att fullmäktige kallas till extra möte.

För beslut fordras att minst två tredjedelar av delegaterna har lämnat svar på huvudstyrelsens utsända förslag.

Skriftlig omröstning är avslutad 21 dagar efter det att delegaterna av styrelsen tillställts:

 1. Redovisning för ärendet med tillhörande handlingar.
 2. Ett förslag till beslut utformat så att svaret endast kan bli Ja, Nej eller Avstår.
 3. Uppgift om vilket datum omröstningen ska vara avslutad. För svar per post gäller poststämpelns datum.

Uteblivet svar eller svar som inkommit till styrelsen efter det att omröstningen avslutats jämställs med avstår.

Moment 6 Närvarorätt med mera

Vid fullmäktigemöte har varje medlem rätt att närvara och, om fullmäktige så beslutar, rätt att yttra sig.

Vid fullmäktigemöte äger följande personer rätt att närvara och att yttra sig men inte rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.

 • Ledamot och suppleant i SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person.
 • SKKs verkställande direktör.
 • Ledamot och suppleant i specialklubbens styrelse.
 • Av fullmäktige vald ordförande för fullmäktigemötet.
 • Av fullmäktige valda revisorer och revisorssuppleanter.
 • Av fullmäktige valda ledamöter i valberedningen.

Är någon av ovannämnda personer vald delegat gäller för denne samma som för annan vald delegat.

Moment 7 Motioner och ärenden

Motion som rasklubb önskar få behandlad vid ordinarie fullmäktigemöte ska skriftligen och undertecknad avlämnas till styrelsen senast sex veckor före det år ordinarie fullmäktige hålles. Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till fullmäktigemötet.

Om det vid ordinarie fullmäktigemöte väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 17, övriga ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Vid extra fullmäktigemöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut.

Moment 8 Kostnader

 1. Rasklubben svarar för samtliga kostnader för delegat och suppleant vid ordinarie och extra fullmäktige.
 2. Klubben svarar för samtliga kostnader för övriga angivna personer enligt § 7 moment 6 vid ordinarie och extra fullmäktige.
 3. SKK svarar för samtliga kostnader för av SKK utsedda representanter.
 4. Är någon av dessa vald delegat gäller för denne samma som för annan vald delegat.

§ 8 Styrelse

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av fullmäktige vald huvudstyrelse, i dessa stadgar kallad styrelsen.

Moment 1 Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordförande och fyra, sex, åtta eller tio ordinarie ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter.

Ordinarie fullmäktigemöte väljer årligen/vartannat år ordförande för ett/två år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett/två år.

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid fullmäktigemötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av fullmäktige. Endast den som är medlem i klubben kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer. Denne eller dessa har förslags- och yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen har rätt att anmäla person till SKKs Centralstyrelse för utfärdande av temporärt tillträdes- eller tävlingsförbud.

Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller, vid förhinder för denne, från vice ordföranden.

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.

Vid styrelsesammanträde ska protokoll föras.

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande.

Moment 2 Styrelsens uppdrag

Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa stadgar, i stadgar för SKK och av SKK utfärdade regler och riktlinjer, bland annat:

 • Ansvara för klubbens avelsfrågor.
 • Bereda ärenden som ska behandlas av fullmäktigemötet.
 • Verkställa av fullmäktigemötet fattade beslut och uppdrag.
 • Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.
 • Avge årsredovisning till ordinarie fullmäktigemöte.
 • Utse fullmäktigedelegater och suppleanter på två år till Kennelfullmäktige.
 • Senast fem veckor före ordinarie fullmäktigemöte avlämna styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkningar till revisorerna.
 • Senast 30 dagar efter ordinarie fullmäktigemöte sända ett exemplar av klubbens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse till SKK.
 • Utse delegater och suppleanter till Kennelfullmäktige i den ordning som stadgar för SKK föreskriver
 • Senast 30 dagar efter ordinarie fullmäktige till SKK lämna uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.
 • Skicka ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträde och fullmäktige till SKK.
 • Tolka stadgar samt ha rätt att bevilja dispens från fastställda rasklubbsstadgar.
 • Upprätta program rörande tid och plats för utställningar, prov och tävlingar.
 • Avge yttranden över ärenden som SKK hänskjutit till klubben.
 • I övrigt sköta klubbens angelägenheter.

§ 9 Revisorer

Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter ska årligen granskas av de revisorer som utsetts av fullmäktigemötet.

Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett/två år. Med ett/två år menas tid från det fullmäktigemöte då val skett till nästa ordinarie fullmäktigemöte eller till och med det fullmäktigemöte som mandatperioden avser.

Klubbens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning överlämnas till revisorerna senast fem veckor före ordinarie fullmäktigemöte.

Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före ordinarie fullmäktigemöte.

Revisorernas berättelse ska ingå i de handlingar som, enligt § 7 moment 1, före ordinarie fullmäktigemöte sänds till rasklubbar och delegater.

Ordinarie revisorer har rätt att begära få närvara vid styrelsens sammanträde.

Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden.

Revisorerna har rätt att yrka att ett extra fullmäktigemöte ska hållas.

§ 10 Valberedning

Av fullmäktigemötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie fullmäktigemöte.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje fullmäktigemöte.

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelse­sammanträde.

Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden.

§ 11 Protokoll

Protokoll ska föras vid fullmäktigemöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justerare.

Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar.

Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 Disciplinärenden

För disciplinärenden och dess handläggning gäller stadgar för SKK.

§ 13 Force majeure

Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKKs Centralstyrelse. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.

Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar ska handläggas enligt § 7, mom. 3, punkt 17.

Beslut om ändring av stadgarna fattas av fullmäktigemötet.

För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de delegater som deltar i beslutet vid ett ordinarie fullmäktigemöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande fullmäktigemöten, varav minst ett ska vara ordinarie.

Klubbens stadgar jämte ändring av dessa ska fastställas av SKKs Centralstyrelse.

§ 15 Upphörande av klubben

Beslut att hos Centralstyrelsen begära få upphöra som specialklubb i SKK fattas vid fullmäktigemöte.

För att beslut om upplösande av klubben ska vara giltigt ska detta ha fattats av två på varandra följande fullmäktigemöten, varav minst ett ordinarie, och på det senare fullmäktigemötet ha stötts av minst tre fjärdedelar av de röstande.

Upplöses klubben som medlemsorganisation i SKK ska klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SKK att användas på sätt som sista fullmäktigemötet beslutat i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.

Noteringstexter

 • 2, Verksamhet

För att få delta på utställning arrangerad av SDHK krävs ägarens/ägarnas medlemskap i ansluten rasklubb för den/de ras/raser man ställer ut.

 • 3, Medlemskap

Tillägg eller inskränkningar i ungdomsmedlems rättigheter ska regleras i avtalet med Sveriges Hundungdom.

 • 4, Medlemsavgift

Person som medlem i flera rasklubbar anslutna till SDHK kan hos SDHK begära att få återbetalt alla utom en medlemsavgift till SDHK.

 • 8-9-10 Val

För rasklubb med max 150 medlemmar finns möjlighet att till SDHK ansöka om dispens att välja mindre antal förtroendevalda än vad rasklubbsstadgarna anger.

 • 11, Protokoll

Protokoll kan göras tillgängliga på olika sätt till exempel publiceras på klubbens webbplats eller i klubbens tidning, i klubblokal eller rekvireras mot ersättande av uppkomna kostnader.

Överenskommelse vid arrangemang

Fördelningsnycklar vid samarrangemang och utställningar skall motsvara antalet deltagare eller anmälda hundar eller alternativt antalet fullmäktigedelegater. Fördelningen av vinst vid SDHK arrangemang är SDHK 25% medarrangerande rasklubb/rasklubbar 75%.