Avel

På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas en s k rasspecifik avelsstrategi, RAS. Uppdraget att utforma dessa lades på specialklubbarna som i sin tur i huvudsak delegerar ut arbetet på rasklubbarna, även om samordningsansvaret kvarstår hos specialklubben.

RAS
De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. RAS beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

RAS för respektive ras inom SDHK finns under länk till SKK för respektive ras.